Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lan ki fè plizyè travay!

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lan ki fè plizyè travay!

Espesifikasyon pou Kit Lanp Solè T-Lite 3 ak jan pou Chaje li

Plis Kouran ak Dirabilite san tèt chaje!

 • Toutavantaj ki genyen nanT-2 a, menou kapab konektetwaaparèydiferan nanpano solè rechajab la
 • Chak kit lanp solè gen 3 lanp ladan’l, yon pano solè, yon batri rechajab ak
 • yon adaptè pou chaje telefòn selilè
 • Kitlanp solè a vini avèk yongarantide lane kisipòte pa ekip sèvis kliyanSogeXpress la anAyiti ak founisèAwangoTotal la
 • Sa vle di kesi gen yonpwoblèm aknenpòt ki pati nankit lanpsolèa, sa mèt kay la gen pou li fè sepotekitlanp solè la,resi aak katgaranti anan nenpòtki sikisalSogeXpresspou reparasyon, sa ap evite mèt kay la gentèt chaje
 • Batri adwe dire5 laneepi limyè LED yodire plis tan ankò
 • Batri a ak Limyè LED yo gen yon pwoteksyon sou yo pou anpeche yo ni chofe ni chaje twòp

Toujou Toupiti ak Fasil pou Transpòte!

 • Kit la mezire sèlman 108cm (3.9 x8.9pous)epi li peze sèlman7.5kilos(7.7 liv)
 • Ou pa bezwen okenn lòtzouti/aparèy- tout bagay ou bezwennan ti bwat la

Yon Lanp Ki kapab fè Plizyè Travay!

 • Depi yo finn chaje, ou kapab itilize lanp yo nan plizyè pyès nan kay la oswa ou ka menm soti ak yo
 • Chaklanpvini ak yon kab ki mezire 5mèt(16pye)
 • Kwokechaklanp nanpyès ki separe nan kay la pou kapab klerekay la
 • Detachechaklanpnankab li pou kapab itilize yo tankou flach
 • Depozechaklanp souyon tabpou itilize yo tankou lanp tab
 • Chaklanpgen twapozisyon pou reglaj limyè ladan’l ke ou kapab ajiste tou avèk yon sèl bouton ki genyen sou chak lanp

 

Kantite tan ou bezwen pou Chaje epi pou fè lanp la Klere

Nivo klere lanp la
Kantite tan ou bezwen pou chaje lanp la
Maksimòm Tan lanp la ka bay Limyè Anvan yo Chaje’l ankò
Klere anpil 8-10 6
Mwayèn 8-10 12
Fèb 8-10 60

 

Chaje Telefòn Selilè ou!

 • 2 zèdtan sifi pouchaje yon telefòn selilè lè ou sèvi avèkyon adaptèkivini nankit la

Gade videyo sa a pou wè plizyè fason ke Ayisyen ka sèvi avèk kit lanp solè sa yo!