Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lanp ki fè plizyè travay!

Kit solè san tèt fè mal!

Lanp ki dire anpil tan!

Lanp ki fè plizyè travay!

Espesifikasyon sou Kit Lanp Solè T-Lite 2 a ak Rechaj la

 

Kit Lanp Solè ak Rechaj la san nou pa nan Tèt Chaje!

 • Chak Kit gen 2 lanp ladan’l, yon pano solè, yon batri rechajab ak yon adaptè pou chaje telefòn selilè
 • Nou pa bezwen lòt zouti oswa aparèy siplemantè -tout bagay ou bezwen  nan ti bwat la
 • Kit la se yon bagay ki fasil pou transpòte lakay ou ak  nan travay ou epi li peze sèlman 2.6 kilos (5.7 liv)
 • Kit la pa pran anpil plas epi li mezire sèlman 10 x 22,8 cm (3.9 x 8.9 pous)

Lanp ki Fyab epi ki dire anpil tan!

 • Kit solè a vini ak yongaranti2 lane epi li jwenn sipò ekip sèvis kliyan SogeXpress la Ayitiak founisèAwangoTotal la.
 • Sa vle di kesi gen yonpwoblèm aknenpòt ki pyès nanpou Kit solè a, sèl bagaymèt kay ladwe fèsepotekitsolè a,resi aak katgaranti anan nenpòt ki sikisal SogeXpresspou reparasyon, konsa mèt kay la pap gen pou li enkyete li
 • Batri adwe dire5 laneepi limyè LED yo menm yo ap direpi lontan ankò
 • Batri a ak limyè LED yo gen proteksyon sou yo ki pou ampeche yo ni chofe ni chaje twòp

Lanp ki kapab fè plizyè travay!

 • Depi yo finn chaje, ou kapab itilize lanp yo nanplis ke yonpyès nan kay la oswa ou ka menm soti deyò avèk yo
 • Chaklanpvini ak yon kab ki mezire 5mèt(16pye)
 • Kwokechaklanp nan yon pyès separe pou klerekay la
 • Detache kab la nan chak lanp yo pou ka itilize yo tankou flach
 • Depozechaklanp souyon tabpou itilize kòm lanp pou tab
 • Chak lanp gen twa pozisyon reglaj limyè ladan’l ke ou kapab ajiste tou avèk yon sèl bouton ki genyen sou chak lanp

 

Kantite tan ou bezwen pou Chaje epi pou fè lanp la Klere

Nivo klere lanp la
Kantite tan ou bezwen pou chaje lanp la
Maksimòm Tan lanp la ka bay Limyè Anvan yo Chaje’l ankò
Klere anpil 8-10 6
Mwayèn 8-10 12
Fèb 8-10 60

 

Chaje Telefòn Selilè ou!

2 zèdtan sifi pou chaje yon telefòn selilè lè ou sèvi avèk adaptè ki vinn nan kit la

Gade videyo sa a pou wè plizyè fason ke Ayisyen ka sèvi avèk kit lanp solè sa yo!