Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Etap livrezon

Achte yon kit lanp solèy nan 4 etap fasil !

Kat etap fasil pou ale reklame yon Kit Lanp Solè!

ETAP 1. Nan 24 èdtan, Western Union ap enfòme SogeXpress ke ou te achte yon kit lanp solè pou fanmi ou an Ayiti

ETAP 2. Yon anplwaye SogeXpress ap rele benefisyè a an Ayiti pou pwograme yon randevou pou li vinn pran livrezon kit lanp solè a nan sikisal SogeXpress kap pi bon pou li a

  1. Sibenefisyè aap viv nanPòtoprens, kitlanpsolèyo ap disponib nan 72èdtan apreou fèpeman an nanWestern Union
  2. Sibenefiyè aap viv nanpwovens, kitlanpsolèa ap disponib5 jouapre oufè peman an nan Western Union

ETAP 3. Benefisyè a ap gen pou li prezante (1) yon pyès Idantifikasyon li ak (2) non moun ki peye a

 

ETAP 4. Anplwaye SogeXpress la ap remèt benefisyè a (1) kit lanp solè a, (2) resi epi (3) kat garanti a

Bon bagay! Kounye a, rele fanmi’w an Ayiti pou di yo kijan kounye a ou pote limyè ak bèl souri nan lavi yo!

Gade videyo sa a ki montre’w kouman SogeXpress pral livre yon kit lanp solè bay fanmi’w an Ayiti!