Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Have more questions about the payment and delivery process?

Call Sogexpress in Haiti from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. at +509 3740-4253

or email us anytime at commercial@sogexpresshaiti.com

Click on any of the three categories below to read frequently asked questions.

Itilizasyon Kit Lanp Solè a

K: Ki sa ki genyen egzakteman andedan kit lanp solè a?

R: Kit lanp solè a gen yon pano solè, 2 oswa 3 lanp tou depann de modèl la, ak kab  pou chak lanp, epi tou adaptè pou chaje lanp solè a ak telefòn selilè ou.

 

K: Kijan yo dwe itilize kit lanp solè yo?

R: Ou kapab itilize lanp solè yo tankou flach ke yo kenbe nan men yo, ou ka kwoke yo nan plafon pou klere yon pyès kay antye oswa ou ka depoze li sou yon tab pou’l ede’w wè lè ou ap mache, chita oswa kanpe (ki vle di, mache nan fè nwa a, pase rad, li, koud, et)

 

K: Èske pano solè a ka chaje yon telefòn selilè?

R: Wi! Batri solè a kapab chaje tout kalite telefòn pòtab. Fòk telefòn selilè yo konekte nan batri a pou yo sa chaje epi yo ka chaje sèlman pandan lajounen lè pano a gen aksè a limyè solèy. Fòk ou ploge telefòn selilè a dirèkteman nan kit solè a pou li byen chaje.

 

K: Fanmi mwen pa konnen kijan yo sèvi oswa enstale ekipman elektwonik. Kouman pou yo fè konnen kijan pou yo fè pou chaje epi sèvi avèk kit lanp solè a?
R: Ou pa bezwen zouti anplis pou chaje oswa itilize kit lanp solè T2 a ak T3 a. Lè fanmi ou vinn reklame kit lanp solè a nan sikisal  SogeXpress la, anplwaye SogeXpress ap louvri bwat la, mete pyès solè deyò nan bwat la epi montre fanmi ou kijan pou yo fè pou chaje epi sèvi ak lanp yo. Anplwaye SogeXpress la ap eksplike fanmi ou yo tou chak pati nan kat garanti  a.

 

K: Konbyen ane batri a dire?                                               

R: Batri solè a trè dirab, epi anjeneral li dire 5 lane.

 

K: Ki kote nou ka jwenn yon lòt batri nèf yon fwa sa a devide nèt?

R: Lanp solè yo pa fèt pou yo demonte epi pa gen batri siplemantè ki disponib pou vann nan Ayiti. Sepandan, si batri a sispann  travay nan peryòd garanti 2 lane a, pote tout kit lanp solè a, resi a ak kat garanti a nan sikisal SogeXpress ki pi pre a pou anplwaye SogeXpress la ka chanje kit la san sa pa koute ou menm oswa fanmi ou okenn lajan.

 

K: Konbyen ane anpoul yo dire?                 

R: Anpoul LED yo ekstrèman dirab epi yo ka dire jiska 10 lane san ou pa bezwen ranplase yo. (Oswa petèt pa mansyone 10 lane men di yo ta dwe dire tout vi batri a san yo pa bezwen ranplase yo)

 

K: Konbyen tan sa pran pou chaje batri a? Yon fwa batri a chaje, pou konbyen tan mwen ka itilize lanp lan an anvan mwen chaje li ankò?

R: Pou pi bon rezilta, chaje kit lanp solè a pandan ou konekte lanp yo nan pano solè a avèk kòd nwa a. Pano a dwe nan yon kote ki an sekirite, ki pwòp ki dirèkteman nan limyè solèy ki pa gen okenn lonbraj epi lanp yo dwe etenn epi fòk yo pa ta nan solèy la dirèk. Li osib pou chaje yon telefòn selilè ak yon lanp solè an menm tan).

Kantite tan ou bezwen pou Chaje epi pou fè lanp la Klere

Nivo klere lanp la Kantite tan ou bezwen pou chaje lanp la Maksimòm Tan lanp la ka bay Limyè Anvan yo Chaje’l ankò
Klere anpil 8-10 6
Mwayèn 8-10 12
Fèb 8-10 60

 

K: Èske ou ka chaje batri solè a lè tan an fèmen?

R: Wi, ou kapab, men lè tan an fèmen, batri a ap chaje pi dousman.

 

K: Èske ou ka chaje lòt pwodui ak kit lanp solè yo?

R: Li pa posib pou chaje lòt pwodui ak kit lanp solè T2 a ak T3 a. Ou ap andomaje batri a (epi anile garanti ou a) si ou eseye chaje lòt pwodui ak kit la.

Pwosesis Peman ak livrezon

K: Kiyès kit lanp solè ki disponib ke mwen kapab KÒMANDE epi konbyen yo vann?

R:. SogeXpress te fè chwa 2 kalite siperyè, gran kalite mak lanp solè sèlman pou dyaspora Ayisyen an ka kòmande pou voye bay fanmi yo an Ayiti. T-Lite 2 a koute US$140 epi T-Lite 3 a koute US$180.

 

K: Kouman pou mwen fè kòmann lan epi peye pou kit lanp solè yo?

R: Genyen kat etap senp pou fè kòmann lan epi peye pou kit lanp solè yo.

 1. Chwazikit lanpsolèou vle a nan paj KÒMANDE KOUNYE A
 2. Plase kòmannlan pandan ou ap ranplifòm ki nan paj KÒMANDE KOUNYE A:
  1. Antreenfòmasyon kontak ou
  2. Antreenfòmasyon kontak benefisyè aan Ayiti (Tout non li+adrès+Nimewo Telefòn li)
  3. Klike sou Voye Kòmann lan ale”
  4. Ou ap wènimewo Idantifikasyon kòmann SogeXpress pa’w la-Nimewo Idantifikasyon kòmann SogeXpress sa a trè enpòtan pou konplete peman an nan nenpòt ki biwo Western Union– Fòk ou gen nimewo sa a pou lè ou ap peye kòmann lan. Make li yon kote !
 3. Potenimewo Idantifikasyon kòmann sa aavèk ou nannenpòt biwoWestern Unionnan lespas 5 jou ouvrab apre ou finn fè kòmann la:
  1. Ranpli fòm pemanan epi bayajanWestern Union nan enfòmasyonki nesesè yo:Non biznis lan: SOGEXPRESS LAMPES SOLAIRES oswa Kòd Vil la: SOGEXPRESSLAMPESHT ak Nimewo Kont ou: nimewo Idantifikasyon kòmann SogeXpress la
  2. Peye poukitlanp solè a
  3. Peye yon sèl fwa ki se frè Western Union nan
 4. Pranyon resinan men ajanWestern Union nan ki ap:
  1. Detayepeman ou sot fè a epi
  2. Gen ladan’lyon NimewoKontwòlTransfè Lajan, kap ede ouakWestern Union fè suivi si sa nesesè-kenbe resi sa a!

 

K: Mwen pa konnen adrès egzak fanmi mwen non

R: Pa gen pwoblèm! Tape non vil fanmi ou an, epi asire’w ke ou tape  tout nimewo telefòn yo nan paj kòmann la kounye a. Lè SogeXpress resevwa kòmann la an Ayiti, yon anplwaye ap rele fanmi’w pou fè aranjman pou livrezon an epi pou yo detèmine ki sikisal SogeXpress ki pi pre pou ale pran li.

 

K: Konbyen fwa mwen gen pou mwen peye Western Union pou kòmann nan?

R: Apre ou fin fè kòmann kit lanp solè a nan paj KÒMANDE KOUNYE A epi ou resevwa nimewo SogeXpress kòmann ou, ou gen 5 jou ouvrab pou peye pou kòmann la nan nenpòt ki Western Union.

K: Èske mwen ka KÒMANDE kit lanp solè yo direkteman nan Western Union pito?

R: Sèl kote ou ka kòmande kit lanp solè T2 a ak T3 a se sou sit entènèt sa a. Klike la a pou kòmande yon kit lanp solè pou fanmi’w an Ayiti.

 

K: Kisa k ap rive si mwen pèdi nimewo Idantifikasyon kòmann SogeXpress mwen an ak/oswa resi Western Union mwen an?

R: Rele SogeXpress nan 509-3740-4253 epi yo ap rekipere nimewo kòmann ou a pou ou. Oswa voye yon imel bay commercial@sogexpresshaiti.com.

K: Konbyen tan sa ka pran pou fanmi mwen resevwa kit lanp solè a?

R: Nan 24 èdtan apre ou finn peye pou kit lanp solè a nan Western Union, SogeXpress ap rele fanmi’w an Ayiti pou ba yo yon lè pou vinn chèche li. Si fanmi’w ap viv nan Pòtoprens, kit lanp solè a ap pare nan 3 jou ouvrab apre apèl SogeXpress la. Men, si fanmi ou ap viv nan pwovens, kit  lanp solè la ap pare nan lespas 5 jou ouvrab apre apèl SogeXpress la. Raple fanmi’w ke se pou yo reponn apèl nan telefòn yo!

 

K: Kijan map fè konen ke fanmi mwen yo resevwa kit lanp solè a??

R: Raple fanmi ou an Ayiti pou yo rele ou lè yo resevwa kit lanp solè yo nan sikisal SogeXpress la!

K: Ki sa egzakteman fanmi mwen yo ap resevwa nan sikisal SogeXpress la?

R: Fanmi ou ap resevwa (1) kit lanp solè, (2) kat garanti de lane a ak yon (3) resi. Anplwaye SogeXpress la ap louvri bwat la, li ap retire lanp yo nan bwat la epi lap montre fanmi ou kijan pou chaje epi sèvi ak kit lanp solè a. Anplwaye SogeXpress la ap eksplike tou kijan pou yo sèvi ak kat garanti a.

 

K: Èske fanmi mwen an Ayiti gen dwa remèt lanp solè yo?

R: Acha ak kòmann lanp solè sa a pa ranbousab. Yon fwa ou finn peye pou kit  lanp solè a, ni ou menm ni fanmi ou nan Ayiti pap kapab remèt li. Raple fanmi ou ke si yo gen yon pwoblèm ak kit lanp solè yo, yo ka sèvi ak kat  garanti a pou fe anplwaye SogeXpress rezoud pwoblèm yo.

Garanti Kit Lanp Solè a

K: Konbyen tan garanti a dire?

R: Tout kit lanp solè T yo gen yon garanti de DE LANE ki sipòte pa founisè pwodui Awango Total nou yo. Garanti a kòmanse jou ke fanmi’w resevwa kit lanp solè a nan SogeXpress. Anplwaye SogeXpress la ap bay fanmi ou enfòmasyon sa a lè yo vinn pran kit lanp solè yo. Raple fanmi ou pou mande enfòmasyon sou garanti a epi kenbe kat garanti yo!

 

K: E si kit lanp solè a pa mache byen?

R: Si fanmi’w gen pwoblèm, yo ka ale nan nenpòt ki sikisal SogeXpress ak (1) tout kit lanp solè a, (2) kat garanti a ak (3) resi pou sèvis kliyan an ka ede’l. Fanmi ou ap rele sèvis kliyan SogeXpress la nan +509 3740-4253.

 

Ou genyen plis kesyon sou kòmann lan, peman an ak pwosesis livrezon an? Rele SogeXpress Ayiti ant 8:00 an maten jiska 4:30 nan apre midi nan +509 3740-4253 oswa voye yon imel ban ou nenpòt kilè nan commercial@sogexpresshaiti.com.