Warning: A non-numeric value encountered in /home/coolideas16/public_html/klereayiti.com/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Enfòmasyon sou SogeXpress

Société Générale Haitienne de Transferts S.A. se pi gwo konpayi kap mennen nan zafè transfè lajan ak sèvis peman nan peyi Dayiti.  SogeXpress kòmanse operasyon li yo nan mwa Oktòb 2002 avèk objektif pou li ofri sèvis peman divèsifye atravè yon rezo nasyonal ki gen yon gwo estanda teknolojik, ou seri de operasyon efikas ak yon pèsonèl ki konpetan. SogeXpress bay sèvis transfè lajan kòm yon ajan otorize Western Union.  SogeXpress tou vinn tounen yon founisè enpòtan nan zafè telefòn, kat telefòn avèk rechaj elektwonik (pap-padap) nan peyi Dayiti. SogeXpress gen yon kouvèti nan tout peyi an avèk 57 sikisal li yo.

 

Enfòmasyon sou Western Union

Konpayi Western Union Nan (NYSE: WU) se yon lidè nan sèvis peman mondyal. Ansanm avèk Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil ak Western Union Business Solutions, li se sèvis eksklizif peman li yo, Western Union ofri konsomatè ak biznis yo yon fason ki rapid, fyab, ak pratik pou yo voye ak resevwa lajan a travè mond lan, pou voye peman ak achte manda lajan. Soti nan dat 31 mas 2015, Western Union, Vigo ak Orlandi Valuda te ofri yon seri gran kalite sèvis  atravè yon  rezo konbine a plis ke 500,000 ajan nan sikisal yo nan 200 peyi ak teritwa epi nan plis pase 100,000 Gichè Otomatik ak Kyòs. Nan lane 2014, Konpayi Western Union nan reyalize 255 milyon dola tranzaksyon konsomatè-a-konsomatè atravè lemond, yo fè sikile 85 milya dola prensipal la ant konsomatè yo, avèk 484 milyon dola nan biznis peman. Pou plis enfòmasyon, ale sou www.westernunion.com

 

Inisyativ Klere Ayiti a

Nan SogeXpress nou konnen byen ki kalite defi ki genyen nan zafè kouran ke moun kap viv an Ayiti ap subi. Nan mitan lannwit, gen zòn nan peyi nou an ki pa gen limyè ditou oswa ki pa resevwa kouran elektrik epi nan yon seri de lòt zòn se detanzantan sèlman ke yo gen aksè a rezo elektrik la. Sepandan, nou ap viv nan yon peyi ki beni ak solèy prèske chak jou nan ane a! Eksplwate pouvwa solèy la ofri yon potansyèl solisyon pou pwoblèm kouran ke nou menm kòm Ayisyen nap konfronte.
Nan kòmansman lane 2012 la, nou te lanse yon inisyativ ki te kreye pou ogmante disponibilite pwodui enèjetik ki abòdab epi dirab pou konsomatè ayisyen yo. Nan pwojè pilòt sa a, yon ekspeditè kap viv nan peyi lòtbò dlo kapab peye yon lajan nan Miami pou lanp solè epi bay enfòmasyon sou kontak fanmi li k ap resevwa livrezon Ayiti. Nou menm nou te rann disponib pwodui solè ki pi piti pou moun kapab achte nan nouvo magazen nou yo Ayiti. Pwojè a te yon gwo siksè. Depi mwa avril 2015, SogeXpress vann plis ke 43,000 lanp solè, epi plis ke 215, 000 moun kap viv an Ayiti benefisye ladan’l.

Kòm nou rekonèt ke plis Ayisyen ki ap viv nan dyaspora a vle voye pwodui enèji pwòp bay moun nan fanmi yo an Ayiti, nou te elaji inisyativ pilòt sa a pou nou mete ladan’l tout moun dyaspora ayisyen k ap viv toupatou nan mond lan. Nou te chwazi bon jan kalite kit lanp solè premye klas ki soti nan konpayi entènasyonal ki gen bon repitasyon epi ki vini ak yon garanti 2 lane. Kounye a, gras a patenarya nou avèk Western Union, nou ka pote limyè lakay plizyè milyon Ayisyen!

Inisyativ Klere Ayiti a jwenn sipò Envestisman Fon Miltilateral, yon manm nan gwoup Bank Entèameriken Devlòpman an, ak Ajans Ameriken pou Devlòpman Entènasyonal (USAID), nan yon gefò pou voye nouvo modèl biznis komèsyal sa monte ki pral ogmante aksè konsomatè yo nan enèji pwòp la Ayiti.